0934.805.856
Chat ngay
Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

17 inch Simple Queue Number Token_62342309530

Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

17 Lcd Auto Bank Waiting Queue_60249958817

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

17 Wifi Bank Self service Management_988937726

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

19 Dual Display Payment Kiosk Dual_60121666729

Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

19 inch all in one touch_62243894987

Liên hệ
Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

19 inch free stand touch screen_62061554640

Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

19 inch Multi Touch Screen floor_1600059229401

Liên hệ

Kiosk phục vụ tự động

19 inch OEM J1800 bank queue_1600153174880

Liên hệ
Liên hệ